WŁW WŁASNA ELEKTROWNIA SŁONECZNA Z POMOCĄ WFOŚIGW W OPOLU

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

OZE

Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż

odnawialnych źródeł energii

Cel Programu:

Ograniczenie niskiej emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

          Planowany okres realizacji:

Program będzie realizowany w latach 2016-2020.

Beneficjenci:

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne – właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości. Istnieje możliwość realizacji inwestycji na wielu budynkach należących do jednego właściciela.

Rodzaje i zakres przedsięwzięć:

W ramach programu można zrealizować inwestycje polegającą na budowie:

- instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp

- pompy ciepła o mocy do 40 kWt

Sposób dofinansowania:

Pożyczka do 95% kosztów kwalifikowanych z możliwością umorzenia do 20%.

Warunki dofinansowania:

Oprocentowanie kredytu ok. 2,5% , brak prowizji i dodatkowych opłat.

Maksymalny okres kredytowania to dla pożyczek >= 20 000,00 zł – 10 lat,

dla pożyczek na kwotę <= 20 000,00 zł okres kredytowania wynosi do 5 lat

. Minimalny okres kredytowania w celu uzyskania umorzenia wynosi 2 lata.

Istnieje możliwość karencji rat kapitałowych, maksymalnie 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

- dokument potwierdzający prawo własności istniejącego lub budowanego budynku mieszkalnego;

- zgoda na realizacje inwestycji innych współwłaścicieli budynku mieszkalnego;

- dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego wnioskodawcy;

W przypadku konieczności zmniejszenia ryzyka pożyczkowego może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie, spośród wskazanych poniżej:

-      poręczenie wekslowe lub według prawa cywilnego innej osoby fizycznej,

-      blokada środków na rachunku bankowym,

-      przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej,

-      hipoteka na nieruchomości z cesją polisy ubezpieczeniowej,

-      zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie z cesją polisy ubezpieczeniowej,

-      inne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki akceptowane przez Fundusz.

W przypadku pożyczek o wartości równej lub większej od 15.000 zł ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia jest obowiązkowe.