Nasza oferta

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiebiorstwach


Poprawa efektywności energetycznej: Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Planowane środki dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 60 mln zł. Okres wdrażania w latach 2014 – 2016.

Terminy i sposób składania wniosków: Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. Do banków tych należą:

  • Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  • BNP Paribas Bank S.A.
  • IDEA Bank S.A.

Dofinansowanie:

1) dotacja w wysokości:
a) 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej,
b) 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynku/ów,
c) 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć wymienionych w lit. a) lub b), w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym. Zakres rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego,
d) dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż 10 000 złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży SZE według zasad określonych przez NFOŚiGW;
2) przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, ale dotacja będzie dotyczyć wyłącznie części kredytu wykorzystanej na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz zweryfikowaniu osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego.

Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności wpływu, przez bank, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o współpracy NFOŚiGW z bankiem.
Kredytobiorca (beneficjent) zobowiązany jest do zawarcia umowy z wykonawcą lub dostawcą, zawierającej, m.in. gwarancję na wykonane usługi lub zakupione urządzenia.

Możliwość składania wniosków o dotację wraz z pożyczką możliwe będzie po podpisaniu przez banki umowy z NFOŚiGW.

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/inwestycje-energooszczedne-w-msp/